تماس بگیرید

ابعاد کاغذ:A3
ابعاد عکس:A3
نوع کاغذ:گلاسه ۲۰۰ گرم
تعداد برگ:۵۰ برگ