تماس بگیرید

فیش پرینتر
Bixolon
SPR b300
79 میلیمتر
200 میلیمتر بر ثانیه
اتوماتیک
1 میلیون برش
SERIAL, USB , Ethernet