تماس بگیرید

تکنولوژی چاپ:حرارتی
قابلیت کپی
حافظه فکس25 برگ
گوشی تلفن:دارد
نوع گوشی تلفن:با سیم
منشی تلفنی:بله